മാലാഖ എന്നു വിളിച്ചവർ കരി വാരി തേക്കുമ്പോൾ??

നഴ്സുന്മാരുടെ കോവിഡ് സമയത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ

കോവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരി നമ്മെ വിഴുങ്ങുമ്പോൾ കാവൽ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നഴ്‌സ്മാരെയും മറ്റു ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെയും കരി വാരി തേക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒരു നഴ്സ് മനസ്സ് തുറക്കുന്നു….

top amazon festivals offers
Amazon Top Festival Offers

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s